نکات

  – میزان مالیات بر ارزش افزوده و مالیات برعهده خریدار نمی باشد – در کلیه موارد سفارش هزینه های جانبی بر عهده خریدار نمی باشد. – تعیین نوع سفارش و مبلغ سفارش بر عهده سفارش دهنده خواهد بود. –…