اهداف شورا:

1-  ساماندهي موضوع اسباب بازي از طريق حمايت ، هدايت و نظارت ير طراحي ، ساخت، واردات و توزيع  اسباب بازي كودكان      ( ماده 1 اساسنامه )

2- تدوين ايين نامه ها ، دستور العمل ها و ضوابط و مقررات ، سياستها و خط مشي هاي ناظر بر حمايت ، هدايت و نظارت بر طراحي ، ساخت و واردات و صادرات و توزيع اسباب بازي و جلوگيري از فعاليتهاي خارج از ضابطه و نيز تهيه موارد و اطلاعات ضروري جهت استفاده صحيح از اسباب بازيها و اعلام موارد هشدار دهنده در جهت تامين سلامت جسمي ، رواني ، فرهنگي و اجتماعي .   ( ماده 1 آيين نامه اجرايي )

3- به منظور حمايت و هدايت و توسعه صنعت اسباب بازي شورا موظف به ايجاد زمينه ها و طرحهاي زير است :

الف- ايجاد هماهنگي و انسجام در برنامه ريزي بخشهاي صنعت و بازرگاني براي ايجاد صنعت اسباب بازي و بهبود شاخصهاي توليد و افزايش بهبود صادرات .

ب- حمايت ويژه از توليد اسباب بازيهايي كه قابليت توان و رقابت در بازارهاي جهاني و منطقه اي را دارند .

ج- حمايت از تشكلهاي صنفي و حمايت از توليد كننده و مصرف كننده .

د- زمينه سازي شركت در اتحاديه هاي منطقه اي و اسلامي و عضويت در اتحاديه هاي جهاني .

ه- هماهنگ كردن استانداردهاي ملي و بين اللملي.   ( ماده 2 آيين نامه اجرايي )

استاندارد اسباب بازی

در این قسمت با استانداردهای اسباب بازی آشنا میشوید.شما میتوانید با کلیک روی شماره استاندارد به محتوای آن دسترسی داشته باشید.

شماره استاندارد                               عنوان استاندارد

780                  اسباب بازی کودکان – ثبات رنگ وسایل و  بازی  کودکان در مقابل بزاق دهان و عرق  بدن

1453                ویژگی اسباب بازیهای پارچه ای و لباس عروسک

4698                      ایمنی اسباب بازی – اشتعال پذیری

4699                          اسباب بازی – کیت شیمی و علومی که با شیمی ارتباط

5892                            اسباب بازیهای شناور در آب و تجهیزات کمک شناوری کودکان

6204                            اسباب بازی – مقررات ایمنی از نقطه نظر فیزیکی و شیمیایی

1-6436                       تجهیزات زمین بازی – مقررات ایمنی عمومی

2-6436                       تجهیزات زمین بازی – مقررات ایمنی و روشهای آزمون انواع تاب

3-6436                       تجهیزات زمین بازی – مقررات ایمنی و روشهای آزمون انواع سرسره

4-6436                       تجهیزات زمین بازی – مقررات ایمنی و روشهای آزمون ریلهای سیمانی

5-6436                       تجهیزات زمین بازی – مقررات ایمنی و روشهای آزمون چرخ و فلک

6-6436                       تجهیزات زمین بازی – مقررات ایمنی و روشهای آزمون الاکلنگ

7-6436                       تجهیزات زمین بازی – مقررات ایمنی و روشهای آزمون راهنمای نصب ,بازرسی , تعمیر و

نگهداری

 

6437                           سطوح ساخته شده جذب ضربه زمین بازی – مقررات ایمنی و روشهای آزمون

8267                           اسباب بازیهای الکتریکی — ایمنی